Darowizna nieruchomości – jak ją wykonać?

Przekazanie nieruchomości nieodpłatnie powinno odbywać się zgodnie z przepisami prawa. Zastosowanie ma wtedy umowa darowizny. Czym dokładnie jest darowizna zgodnie z prawem? Jak przekazać nieruchomość w darowiźnie? Wyjaśniamy!

Czym jest darowizna?

Darowizna to dobrowolne przekazanie konkretnego przedmiotu, na przykład pieniędzy, nieruchomości, przedmiotów wartościowych przez jedną osobę nazywaną darczyńcą na rzecz drugiej osoby nazywanej obdarowanym bez oczekiwania w zamian żadnych korzyści materialnych. Umowa darowizny jest rodzajem umowy regulowanej przepisami prawa cywilnego. Ma ona formę umowy pisemnej zawieranej między darczyńcą a obdarowanym. Zgodnie z przepisami umowa darowizny nieruchomości powinna być zawarta w formie umowy notarialnej, czyli konieczna do jej zawarcia jest kancelaria notarialna Kraków jest miastem, w którym można skorzystać z pomocy różnych notariuszy, dlatego warto porównać oferty i wybrać tego polecanego przez klientów.

Jak przekazać nieruchomość w darowiźnie?

Przedmiotem darowizny może być nieruchomość, na przykład mieszkanie, dom, grunty czy lokale usługowe. Często do przekazania nieruchomości dochodzi w rodzinie, na przykład przekazują je rodzice dzieciom. Przekazanie nieruchomości w darowiźnie oznacza dobrowolne przekazanie praw własności nieruchomości od jednej osoby (darczyńcy) na rzecz drugiej osoby (obdarowanego). Darczyńca w przypadku umowy nieruchomości nie ma wtedy możliwości ubiegania się o zapłatę, dlatego nieruchomość przekazywana jest nieodpłatnie. Po sporządzeniu umowy darowizny pomiędzy stronami, konieczne jest dokonanie aktu notarialnego, który jest niezbędny do skutecznego przekazania własności nieruchomości. W umowie darowizny znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące stron i przekazania nieruchomości. Umowa ta powinna zawierać poniższe dane:

  • imiona, nazwiska i adresy darczyńcy i obdarowanego, a także inne dane, w tym PESEL, imię ojca i matki, stan cywilny
  • adres zamieszkania oraz adresy do doręczeń pism
  • dokładny opis nieruchomości, która jest przekazywana w darowiźnie, w tym jej numer księgi wieczystej, dane z rejestru gruntów i inne wymagane informacje
  • warunki przekazania nieruchomości, takie jak data i miejsce przekazania
  • zobowiązania darczyńcy związane z przekazywaną nieruchomością

Wszystkie informacje o tym, jakie dokumenty i dane konieczne są do zawarcia umowy darowizny nieruchomości, można uzyskać od notariusza.

Jakie skutki ma darowizna nieruchomości?

Na skutek umowy darowizny nieruchomości dochodzi do przeniesienia praw własności nieruchomości z darczyńcy na obdarowanego. Warto przy tym pamiętać, że darowizna nieruchomości może podlegać pewnym regulacjom podatkowym. Podczas gdy w przypadku przekazania nieruchomości w darowiźnie najbliższej rodzinie można uzyskać zwolnienie od podatku, darowizna na rzecz osoby z rodziny dalszej czy osoby niespokrewnionej będzie związana z koniecznością opłacenia podatku. W przypadku konieczności uiszczenia podatku więcej informacji na ten temat będzie mógł również przekazać notariusz.